Θεραπεία οικογένειας

Η κάθε οικογένεια αποτελεί ένα σύστημα όπου τα μέλη της αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και κατά συνέπεια αλληλοεπηρεάζονται. Οι σχέσεις που αναπτύσσονται μέσα σε κάθε οικογένεια, η ύπαρξη συναισθηματικής εγγύτητας, οι ρόλοι, τα σεξουαλικά πρότυπα, διαμορφώνουν και καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την προσωπική ταυτότητα του κάθε ανθρώπου.

Πολλές φορές μέσα στην κυκλικότητα των σχέσεων των μελών μιας οικογένειας δημιουργούνται σοβαρά ζητήματα ή εμπλοκές, όπως έντονες συγκρούσεις, έλλειψη επικοινωνίας, σύγχυση στους ρόλους, παρεμβατικότητα του ενός μέλους στη ζωή κάποιου άλλου, με αποτέλεσμα η οικογένεια να μην είναι λειτουργική. Τόσο όμως οι ήρεμες όσο και οι κρίσιμες στιγμές, στους κύκλους αυτούς της ζωής μας, επηρεάζονται βαθιά από τον τρόπο με τον οποίο ο καθένας μας διαχειρίστηκε τα προβλήματα ήδη από την παιδική του ηλικία, καθώς και από τις πρώτες εμπειρίες που απέκτησε μέσα στην οικογένεια. Τα ίδια θέματα και δυσκολίες της παιδικής ηλικίας, που δεν αντιμετωπίστηκαν τότε, θα δούμε να επαναλαμβάνονται σε κάθε φάση-κύκλο της ενήλικης ζωής, μέσα όμως σε διαφορετικό πλαίσιο και δυναμική.

Από την πρώτη επαφή σας με τον οικογενειακό θεραπευτή, επισημαίνουμε πάντα, ότι το πρόβλημα αφορά όλα τα μέλη της οικογένειας και όχι μόνο το άτομο που φέρνει τη δυσκολία. Σύμφωνα με τη Συστημική Προσέγγιση δουλεύουμε θέματα της οικογένειας ακόμα κι όταν δεν είναι παρούσα όλη η οικογένεια.

Από την πρώτη συνάντηση και μέσα στα πλαίσια της γνωριμίας με την οικογένεια, ο ρόλος του θεραπευτή είναι να εξετάσει και να αξιολογήσει το αρχικό αίτημα και σύμπτωμα, με το οποίο έχει έρθει η οικογένεια. Μέσα από ανοιχτές ερωτήσεις και μια σειρά άλλων τεχνικών και παρεμβάσεων, συμβάλλει στο να κινητοποιηθούν οι δυνατότητές της, να εκφραστούν τα μέλη της, φροντίζοντας πάντα και διευκολύνοντας να συμβούν αλλαγές ώστε το εκάστοτε οικογενειακό σύστημα να είναι λειτουργικό. Στόχος και έγνοια του θεραπευτή είναι να πρωταγωνιστήσει η οικογένεια. Στηρίζοντας τους γονείς θα μπορέσουν κι εκείνοι με τη σειρά τους να βοηθήσουν τα παιδιά τους. Σε περιπτώσεις όπου οι γονείς είναι χωρισμένοι ή υπάρχουν έντονες συγκρούσεις ή ακόμη και άρνηση συμμετοχής ενός μέλους της οικογένειας, τα μέλη έρχονται χωριστά.